IEEE Beijing Section

Home China council

China council

Executive Committee Members of IEEE China Council
2022/01/01- 2023/12/31


1.       IEEE China Council Standing Committee

Chair

Yinghong Wen Beijing Jiaotong University yhwen@bjtu.edu.cn

Past Chair

Jinjun Feng The 12th Research Institute of CETC fengjinjun@tsinghua.org.cn  

Standing vice chair

Mengqi Zhou Chinese Institute of Electronics  zhou698@vip.sina.com      

Vice chairs

Qiuqi Ruan
Jianguo Huang
Qun Wu
Chao Wang
Jun Cai
Beijing Jiaotong University
Northwestern Polytechnical University
Harbin Institute of Technology
Shanghai University
The 12th Research Institute of CETC
qqruan@bjtu.edu.cn
jghuang@nwpu.edu.cn
qwu@hit.edu.cn
wangchao@staff.shu.edu.cn 
caijun@sdu.edu.cn    

Secretaries

Gaoyun An
Wei Jiang
Beijing Jiaotong University
Beijing Jiaotong University
gyan@bjtu.edu.cn
weijiang@bjtu.edu.cn    2.       IEEE China Council Executive Committee

Yinghong Wen
Mengqi Zhou
Qiuqi Ruan
Jianguo Huang
Qun Wu
Wenjun Zhang
Chao Wang
Guilin Zheng
Jinjun Feng
Guohui Yang
Tao Zhang
Chuan Zhang
Wenzheng Li
Jun Cai
Gaoyun An
Debiao Lu
Wei Jiang
Beijing Jiaotong University
Chinese Institute of Electronics 
Beijing Jiaotong University
Northwestern Polytechnical University
Harbin Institute of Technology
Shanghai Jiaotong University 
Shanghai University
Wuhan University
The 12th Research Institute of CETC
Harbin Institute of Technology
Tsinghua University
Southeast University
Beijing University Of Technology
The 12th Research Institute of CETC
Beijing Jiaotong University
Beijing Jiaotong University
Beijing Jiaotong University  
yinghongwen@vip.sina.com
zhou698@vip.sina.com
qqruan@bjtu.edu.cn
jghuang@nwpu.edu.cn
qwu@hit.edu.cn
zhangwenjun@sjtu.edu.cn 
wangchao@staff.shu.edu.cn
 
glzheng@whu.edu.cn
fengjinjun@tsinghua.org.cn
gh.yang@hit.edu.cn
taozhang@tsinghua.edu.cn
chzhang@seu.edu.cn
liwww@bjut.edu.cn
caijun@sdu.edu.cn
gyan@bjtu.edu.cn
debiao.lu@bjtu.edu.cn 
weijiang@bjtu.edu.cn  

   

3.       IEEE China Council Special committee

3.1 Advisory Committee

ChairJinjun Feng          The 12th Research Institute of CETC

3.2 Membership Development Committee

ChairGuohui Yang       Harbin Institute of Technology

3.3 Education Committee

ChairTao Zhang           Tsinghua University

3.4 Conference Committee

ChairMengqi Zhou      Chinese Institute of Electronics

3.5 Young Professionals Committee

ChairChuan Zhang      Southeast University

3.6 Industry Liaisons & Innovation Committee

ChairWenzheng Li      Beijing University Of Technology

3.7 Administration & Information Committee

ChairDebiao Lu          Beijing Jiaotong University

3.8 Project Planning Committee 

ChairJun Cai              The 12th Research Institute of CETC

3.9 Newsletter Committee

ChairChao Wang       Shanghai University